Πόλεμος και ειρήνη – Ο αγώνας των Κούρδων στην Τουρκία (2004-2016)

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

Εκδόσεις

Έτος Έκδοσης

9,00

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας : 2-3 εβδομάδες

Ο αγώ­νας του PKK στην Τουρ­κία κα­τά την επο­χή της μο­νο­κρα­το­ρί­ας του ΑΚΡ δεν χα­ρα­κτη­ρι­ζό­ταν μο­νο­λι­θι­κά από στρα­τι­ω­τι­κές συ­γκρού­σεις μό­νο αλ­λά και από ειρη­νευ­τι­κές δι­α­πραγ­μα­τεύ­σεις. Για την ακρί­βεια, η πε­ρί­ο­δος από το 2004 έως το 2015 δι­α­κρί­νε­ται από μία «ειρη­νο­πό­λε­μη» δι­ά­στα­ση όπου οι έν­νοι­ες της ειρή­νης και του πο­λέ­μου συ­μπλέ­κο­νταν στη στρα­τη­γι­κή του PKK. Το πα­ρόν σύγ­γραμ­μα θα εξε­τά­σει πως εξε­λί­χθη­κε η στρα­τη­γι­κή αυτή και θα επι­χει­ρή­σει μία πρό­βλε­ψη για το μέλ­λον του ΡΚΚ.

(Από την παρουσίαση της έκδοσης)

Πόλεμος και ειρήνη – Ο αγώνας των Κούρδων στην Τουρκία (2004-2016)

Βλέπετε: Πόλεμος και ειρήνη – Ο αγώνας των Κούρδων στην Τουρκία (2004-2016) 9,00
Προσθήκη στο καλάθι