Βιογραφικόν Λεξικόν Κυπρίων 1800-1921 – Τόμος Α΄

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

Έτος Έκδοσης

40,00

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας : 2-3 εβδομάδες

Η νέα δίτομη έκδοση περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό καινούριων λημμάτων που καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσμα προσωπικοτήτων πού είχαν σχέση με την Κύπρο την περίοδο 1800-1920 (Λατίνων, Μακαριτών, Βρετανών αξιωματούχων και άλλων). Επίσης φέρνει στην επιφάνεια περισσότερους Ελληνοκύπριους, Τουρκοκυπρίους και Αρμένιους από την εκδοσή του 2010, και τους οποίους έχει συμπεριλάβει σε αυτή την έκδοση.

Περιγραφή από την πρώτη έκδοση:

Το παρόν Βιογραφικόν Λεξικόν Κυπρίων, που αποτελεί καρπόν εργασίας δέκα ετών, περιλαμβάνει κατά αλφαβητικήν σειράν, με βάσιν το επώνυμον, τους Κυπρίους που εγεννήθησαν κατά την περίοδον μεταξύ 1800 και 1920 και διεκρίθησαν εις τον πολιτικόν, πνευματικόν και εκπαιδευτικόν τομέα, ως εκλελεγμένοι αντιπρόσωποι του λαού, πολιτευταί, συγγραφείς, εκπαιδευτικοί και ευεργέται της Παιδείας.

Εκτός από τους Έλληνας Κυπρίους, είτε αυτοί εγεννήθησαν εις Κύπρον είτε εκτός αυτής – αλλά εκ πατρός Κυπρίου ή Κυπρίου την καταγωγήν – περιλαμβάνονται Αρμένιοι, Λατίνοι, άλλοι και Ελλαδίται που έζησαν και έδρασαν εις την Κύπρον συνδέσαντες κατά τρόπον εποικοδομητικόν το όνομά των με τον τόπον. Λόγω των γνωστών πολιτικών συνθηκών εις την Κύπρον, ήτο αδύνατος η συγκέντρωσις υλικού δια Τουρκοκυπρίους, δια τούτο και μόνον ένας, από τους παλαιότερους, περιλαμβάνεται. Είναι δυνατόν μεθοδολογικώς μερικοί τουλάχιστον από τους ανήκοντας εις την τελευταίαν κατηγορίαν να περιλαμβάνονται και εις ανάλογα έργα άλλων περιοχών, το τοιούτο όμως δεν με ημπόδισε να τους κατατάξω και εδώ από ανάγκην, αν μη τι άλλο, αποδόσεως επιβεβλημένου φόρου τιμής και ευγνωμοσύνης.

Βιογραφικόν Λεξικόν Κυπρίων 1800-1921 – Τόμος Α΄

Βλέπετε: Βιογραφικόν Λεξικόν Κυπρίων 1800-1921 – Τόμος Α΄ 40,00
Προσθήκη στο καλάθι